Ryue Nishizawa . SSH No.03 . Nagano Kenichi Suzuki afasia (8)