studio velocity . Haouse Surrounding the Courtyard . Okazaki afasia (2)