0

Sau

Centro de actividades integrado en el paisaje . Les llosses

Sau Taller d'Arquitectura + Lluís Jordà Sala . Centro de actividades integrado en el paisaje . Les llosses (1)

Sau Taller d’Arquitectura (Lluis Jordà Sala + Pol Jordà Sala) . fotos: © Adrià Goula

Les Llosses es el municipio con mayor área de circunscripción del Ripollès a la vez que uno de los menos poblados, además no dispone de un núcleo urbano. Se estructura en pequeños conjuntos arquitectónicos diseminados en el territorio que corresponden a antiguas parroquias y masías aisladas.
Al lado de la carretera C-26, en el camino de Ripoll a Berga se encuentra la parroquia de Santa Maria de Matamala, que da nombre al núcleo de Matamala, uno de los parajes más emblemáticos del municipio. La iglesia, datada del año 888 y cuya presencia domina todo el valle ha estado tradicionalmente lugar de encuentros y celebraciones.
El objetivo inicial es crear un equipamiento abierto que concentre la mayoría de las actividades socioculturales y deportivas de Les llosses, una semilla que en un futuro se transforme en el núcleo urbano que de identidad al pueblo.
_

 

El edificio se conforma mediante una superficie construida de casi 900 m², equivalente a la que actualmente tiene el conjunto de Santa maria de Matamala. El equipamiento tiene en la planta semienterrada una sala abierta de 32,5 m de largo por 20m de ancho i 6m de altura libre, un espacio cerrado para los lavabos, otro para un almacén, ambos espacios de unos 25 m², planteados de tal forma que si en otro momento se quiere cerrar la sala principal, estos espacios se puedan utilizar independientemente des del exterior. En la planta superior se coloca un espacio polivalente cerrado de unos 150 m² con un pequeño lavabo. Esta planta se trata de un volumen que ayuda a resolver el cambio de nivel del terreno. El objetivo de este espacio es realizar cualquier tipo de acto o reunión de pequeño formato que requiera de un espacio cerrado.
El programa propuesto por el ayuntamiento suponía una volumetría muy importante respecto las preexistencias. Este volumen se implanta sin que la iglesia pierda protagonismo arquitectónico ni el sentido como punto de referencia en el paisaje que siempre ha tenido, por otro lado se ha buscado la identificación de que se trata de un equipamiento singular.
Un espacio cubierto de considerables dimensiones que se integra en el paisaje colocándose de tal forma que la cubierta es una ampliación del espacio superior existente y el volumen es absorbido con el avance del margen.
Un espacio abierto que permita todo tipo de actividad minimizando los gastos de mantenimiento, sin complementos ni decoración añadida y que no requiere de ningún control especial para su utilización.
Punto de encuentro dónde poder practicar básquet, fútbol sala o otros deportes de interior que requieran un espacio protegido de las inclemencias meteorológicas y al mismo tiempo un sitio de celebraciones de fiestas, concentraciones, ferias, mercado,…
Un equipamiento abierto a todos y para todo.

Les Llosses és el municipi amb el terme més extens i un dels menys poblats del Ripollès, sense nucli urbà.
 S’estructura mitjançant un seguit d’antigues parròquies que conformen petits conjunts arquitectònics disseminats en el terme i masies aïllades.
 Al peu de la carretera C-26 de Ripoll a Berga es troba la parròquia de Santa Maria de Matamala, que dona nom al nucli de Matamala, el qual és un dels indrets més emblemàtics del municipi. L’església que domina la vall, datada des de l’any 888, tradicionalment sempre ha estat lloc de trobades i celebracions.
 L’objectiu inicial és crear un equipament obert que concentri la majoria d’activitats socioculturals i esportives de Les Llosses, amb vocació de ser la llavor que en el futur generi la creació d’un nucli urbà que donarà la identitat al poble.
 L’edificació es conforma mitjançant una superfície construïda de gairebé 900 m², equivalent a la que actualment té el conjunt de Santa Maria de Matamala. L’equipament té en planta semisoterrani una sala oberta de 32,5 m de llarg, per 20 m d’ample i 6 m d’alçada lliure, un espai tancat per lavabos i un altre per magatzem d’uns 25 m² cadascun, plantejats de tal forma que si un altre dia es vol tancar la sala principal, aquests espais es poguessin utilitzar independentment des de l’exterior. En la planta superior es col·loca un espai polivalent tancat d’uns 150 m² amb un petit lavabo. Aquesta planta es tracta amb una volumetria pura i rotunda que ajuda a resoldre el canvi de nivell del terreny. L’objectiu d’aquest espai és realitzar qualsevol tipus d’acte o reunió de petit format que requereixi d’un espai tancat.
 El programa d’usos proposat per l’Ajuntament, suposava una volumetria molt important respecte de les preexistències actuals. Aquesta volumetria s’implanta sense que l’església perdi cap mena de protagonisme arquitectònic, ni el sentit com a punt de referència en el paisatge que tradicionalment a tingut, i per altre banda s’ha buscat la identificació inequívoca de que es tracta d’un equipament singular.
 Un espai cobert de considerables dimensions que s’integra en el paisatge a base d’encabir-lo en el terreny de tal manera que la coberta és una ampliació de l’esplanada superior i la volumetria és absorbida amb l’avançament del marge.
 Un espai obert que permeti tot tipus d’activitat, minimitzant les despeses de manteniment, sense complements ni decoracions afegides, que no requereix cap control especial per a la seva utilització.
 Punt de trobada per poder practicar basquet, futbol sala o altres esports d’interior que requereixen espais protegits de les inclemències meteorològiques i al mateix temps lloc de celebracions de festes majors, concentracions, fires i mercats.
 Equipament obert a tothom i per tot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>